Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 a) Prodávajícím a provozovatelem webu sportique.cz je SPORTIQUE, s. r. o., Nováčkova 751/22,  700 30 Ostrava, IČ: 27774040, DIČ: CZ27774040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, sp. zn. C51439 jako prodávající (dále jen „SPORTIQUE“).

 b) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍ SMLOUVY

SPORTIQUE sděluje, že

a) Kupující má právo od smlouvy uplatnit nárok na vrácení zboží (odstoupit) ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailové adresy info(zavináč)sportique.cz. Kupující ztrácí právo na vrácení zakoupeného zboží (odstoupit od smlouvy o dodávce zboží), které je dodáno v uzavřeném obalu a toto zboží je poškozené, použité nebo jinak znehodnocené.
b) V případě uplatnění nároku na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Prodávající vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do deseti pracovních dnů od doručení nepoškozeného vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku spojenou s úhradou nákladů za navrácení zboží, tj. náklady na odeslání.

c) Kupující může uplatnit případnou stížnost u Prodávajícího např. prostřednictvím e-mailové adresy info(zavináč)sportique.cz.

d) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

III. KUPNÍ SMLOUVA

a) Uzavření kupní smlouvy

Pokud je kupující spotřebitelem, lze přijmout návrh k uzavření kupní smlouvy na webu provozovaném společností SPORTIQUE, a to odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře. Kupující je povinen si veškeré údaje vložené do objednávky překontrolovat před odesláním objednávky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky společností SPORTIQUE. Za případné chyby způsobené přenosem dat SPORTIQUE neodpovídá. Uzavření smlouvy SPORTIQUE neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem uvedeném Kupujícím v objednávce.

Pokud není Kupující spotřebitelem, považuje se za návrh na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží Kupujícím. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

b) Již vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou smluvních stran či z důvodů vyplývajících z příslušných právních předpisů.

c) Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

IV. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

a) Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl Kupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Na písemnou žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

b) Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

c) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále jako „osobní údaje“).

d) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

e) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

f) Jestliže Kupující požádá Prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat.

V. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky prostřednictvím webu provozovanému společností Sportique lze příjmat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jestliže však dojde k výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci, SPORTIQUE nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.


VI. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Ceny uvedené na webových stránkách www.sportique.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH.

b) Prodávající na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím vystaví Kupujícímu doklad - fakturu, která je současně daňovým dokladem. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

c) Kupní cenu, tj. cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, uhradí kupující následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 

  pro platby v Kč    č. 215428119/0300  (vedené u společnosti ČSOB)

  (dále jen “účet prodávajícího”), nebo

  • v hotovosti v sídle prodávajícího (pouze na základě předchozí domluvy).

  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy. 

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky nebo číslo dokladu. Závazek Kupujícího je splněn uhrazením kupní ceny, a to okamžikem připsání  příslušné částky na účet prodávajícího.

  V případě poskytnutých slev z ceny zboží Prodávajícím Kupujícímu nelze tyto slevy vzájemně kombinovat.

  d) K ceně zboží bude dle zvoleného způsobu doručení zásilky připočítáno poštovné, které se Kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Cena dopravy a dobírky při objednávce do 1200 Kč vč. DPH (včetně) je 100 Kč. Cena dopravy či dobírky není účtována při objednávce nad 1200 Kč nebo v případě osobního odběru. Tyto ceny jsou platné při dopravě zboží s cílovou adresou na území České Republiky. Pro sdělení cen zásilky do zahraničí nás kontaktujte na info(zavináč)sportique.cz.

    VII. DODACÍ PODMÍNKY

    a) Zboží je doručeno zpravidla do 24 hodin přepravní službou Geis nebo Českou poštou. Objednávky přijaté v pracovní dny do 13 hodin jsou zpravidla expedovány tentýž den. Cena dopravy a dobírky při objednávce do 1200 Kč vč. DPH (včetně) je 100 Kč (Geis) nebo 150 Kč (Česká pošta). Cena dopravy či dobírky není účtována při objednávce nad 1200 Kč nebo v případě osobního odběru. Tyto ceny jsou platné při dopravě zboží s cílovou adresou na území České Republiky. Pro sdělení cen zásilky do zahraničí nás kontaktujte na info(zavináč)sportique.cz nebo na tel + 420 595 174 750.

    b) Prodejce je povinen vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce do tří pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či nepravdivé. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

    c) Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

    d) Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

    e) Pokud je prodávající na základě kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při jeho dodání.

    f) Pokud je z důvodů na straně Kupujícího třeba objednané zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží, popř. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

    g) V případě využití služeb přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady bez zbytečného odkladu oznámit přepravci. Při evidentním porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky Kupujícímu nevzniká povinnost zásilku od přepravce převzít.

    VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

    a) Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruční doba odpovídající povaze zboží je vyznačena na obalu výrobku, a to prostřednictvím doby minimální trvanlivosti, příp. kompetentního symbolu, a šarží výrobku.

    b) Kupující si je vědom, že s ohledem na povahu prodávaného zboží musí být zboží skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C, výrobky nesmí být vystaveny přímému působení slunce či mrazu. V případě vad na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním Kupujícím Prodávající za tyto vady neodpovídá.

    IX. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

    a) Zákazník má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou anebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.

    b) Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů od převzetí zboží informovat Prodávajícího.

    c) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem)  i telefonicky do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady v pracovních dnech v době od 8:00-16:00 hod. Současně je nutné popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení Kupující odešle do sídla Prodávajícího.

    d) K reklamaci je nutné předložit kopii faktury, složenky, nebo jiný doklad o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.

    e) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka  

    f) Prodávající informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace do tří pracovních dnů od obdržení reklamace a vystaví mu doklad o převzetí reklamovaného zboží. Prodávající má na provedení reklamace třicet dnů.

    g) Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do třiceti dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.

    X. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM

    a) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí, je pozastavena výroba, výrazným způsobem se změnila cena, anebo je zboží vyprodané.

    b) V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícího bez zbytečného odkladu kontaktovat e-mailem či telefonicky a dohodnout se na dalším postupu.  Jestliže již došlo k úhradě části či celé kupní ceny objednaného zboží, Prodávající vrátí částku zaplacenou zákazníkem na jeho účet nebo adresu do deseti pracovních dnů.

    XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    a) Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. 9. 2015, změny vyhrazeny.

    b) Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
     
    c) Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

    d) Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

    e) Kontaktní údaje prodávajícího: 

     Adresa pro doručování: Sportique, s. r. o. , Nová kolonie 348, Ostrava – Krásné pole 725 26 .

     Email: info(zavináč)sportique.cz

     Telefon: + 420 595 174 750.